Splošni pogoji

Odvetnik Peter Zorin (v nadaljevanju tudi OPZ) je član odvetniške zbornice Slovenije (https://www.odv-zb.si) in zato upravičen do zaračunavanja svojega dela za stranke v skladu z vsakokrat veljavno odvetniško tarifo (https://www.odv-zb.si/odvetniska-zbornica/predpisi/tarifa/; v nadaljevanju: Odvetniška Tarifa).

Začetek opravljanja storitve

OPZ vas ni dolžan zastopati oziroma vam svetovati, ampak lahko sprejme tak mandat po svoji izključni diskreciji. V primeru dvoma se šteje, da je OPZ začel opravljati delo za vas / vas zastopa, ko vam je izrecno potrdil vaše njemu dano pooblastilo ali ko vam je kako drugače pisno potrdil, da vas zastopa ali da je začel opravljati delo za vas.

Dogovorjena tarifa

V skladu s členom 15 veljavne Odvetniške Tarife lahko odvetnik in stranka skleneta pisno pogodbo o plačilu storitev, ki odstopa od Odvetniške Tarife (v nadaljevanju: Pogodba).

Zato v izogib dvoma velja naslednje:

  • Če je OPZ začel opravljati storitev za stranko in ni bilo nič posebej dogovorjeno glede tarife, veljajo (do nadaljnjega oz. do izrecnega drugačnega dogovora) izključno določbe Odvetniške Tarife;
  • Če je OPZ naznanil, da bo računal po urni postavki in se je stranka s tem strinjala oz. temu ni izrecno ugovarjala oz. molče dopustila, da OPZ začne z delom, se šteje, da je bila sklenjena Pogodba, pri kateri OPZ svoje delo zaračunava po urni postavki, ki jo je naznanil stranki in jo v vsakem primeru pisno potrdil po emailu; sestavni del Pogodbe so tudi ti Splošni Pogoji Poslovanja (v nadaljevanju tudi: SPP), v kolikor ni v korespondenci med OPZ in stranko oz. v celoviti Pogodbi ni izrecno dogovorjeno drugače;
  • Če je OPZ naznanil, da bo za svoje delo računal določen pavšal, se za storitve, ki presegajo tiste vključene v pavšal, uporabljajo določila teh SPP o urni postavki;
  • Če plačilo za posamezno storitev ni bila zajeta v okviru posebnega dogovora med stranko in OPZ se uporabljajo določila Odvetniške Tarife.

Podrobne določbe glede odmere odvetniške nagrade po dogovorjeni urni postavki

OPZ predvidoma vsako leto januarja (v prostorih svoje pisarne) objavi informativni cenik za posamezno leto, pri katerem upošteva letno inflacijo in druge faktorje za določitev cene svojih storitev.

OPZ po lastni presoji predlaga stranki standardno oz. nadstandardno urno postavko iz veljavnega cenika. Glede na okoliščine primera in izključno po lastni diskreciji si OPZ pridržuje pravico do drugačne predlagane postavke.

Če je dogovorjena urna postavka, je najnižji interval obračunavanja 6 minut porabljenega časa.

OPZ si pridržuje pri vsakem računu oz. obračunu obračunati tudi 3% od zneska storitve za materialne stroške. Če ni izrecno drugače dogovorjeno, OPZ zaračuna pavšalno nadomestilo 5 eur za pošiljanje dopisa (tj. priporočena pošiljka preko Pošte Slovenije) znotraj Slovenije in pavšalno nadomestilo 10 eur za pošiljanje dopisa (preko Pošte Slovenije) izven Slovenije (vendar znotraj EU), ter pavšalno nadomestilo 20 eur za pošiljanje dopisa (preko Pošte Slovenije) izven EU oziroma po dejanskih stroških.

OPZ lahko zahteva avans v primeru posebnih projektov ali zaradi zadev, ki so še posebej zahtevne ali obsežne ali kadar je potreben izreden izdatek.

V kolikor ni drugače dogovorjeno, izdaja OPZ račune mesečno za delo opravljeno v preteklem mesecu oziroma po zaključku smiselno zaključene celote storitev, karkoli se po lastni presoji OPZ zdi bolj smiselno. V kolikor ni drugače dogovorjeno, vsi izdani računi zapadejo v plačilo v 8 dneh po izdaji.

OPZ je upravičen stranki zaračunati vse stroške, ki bi nastali zaradi zamude pri plačilu. Zamudne obresti se določijo glede na zakonske predpise.

V kolikor postane OPZ zavezanec za DDV, se od takšnega trenutka dalje, vsem izdanim računom prišteje zakoniti DDV in je stranka dolžna plačati račun vključno z DDV.

Stranka in odvetnik se strinjata, da lahko odvetnik samostojno in enostransko višino odvetniških stroškov zniža ne pa tudi zviša. Stranka in odvetnik se strinjata, da lahko odvetnik od prejetega zneska za stranko (bodisi na fiduciarni račun ali drugače) odbije dogovorjeno plačilo odvetniških storitev, za tak odtegljaj izda stranki račun s pripisom – PLAČANO, preostanek nakazila pa nato izplača stranki.

STRANKA JE OPOZORJENA, DA SODIŠČA IN DRUGI ORGANI, KI V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI ODLOČAJO O STROŠKIH POSTOPKA, ODVETNIŠKE NAGRADE ODMERJAJO V VIŠINI, ODMERJENI PO ODVETNIŠKI TARIFI.

Stranka s potrditvijo elektronske pošte OPZ v kateri je ta določil urno postavko stranki in jo napotil na te SPP, s potrditveno elektronsko pošto izjavlja, da je seznanjena z načinom odmere in višino odvetniške nagrade po Odvetniški Tarifi, z načinom odmere odvetniške nagrade po Pogodbi, s posledicami, ki nastanejo na podlagi take Pogodbe, ter izrecno soglaša s plačilom odvetniške nagrade po Pogodbi oz. temi SPP.

Stranka je v primeru, če odvetniku brez utemeljenega razloga prekliče pooblastilo preden je storitev končana odvetniku dolžna plačati opravljeno pravno storitev po dejansko porabljenem času in nastalih stroških do dne prejema preklica, razen če ni v skladu s temi SPP oz. Pogodbo izrecno določeno drugače.

V primeru sodnega spora je pristojno sodišče po sedežu odvetnika.

Zaupnost in zasebnost podatkov

Vsakršna informacija in dokument, ki bo izmenjan med stranko in OPZ bo obravnavana kot zaupna in ne bo razkrita tretjim osebam brez predhodne odobritve Stranke.

Stranka dovoljuje OPZ, da drugim strankam ali potencialnim strankam razkrije sodelovanje in predmet sodelovanja posameznega mandata zaradi preverbe, ali obstaja morebiten konflikt interesov.

Po vsej verjetnosti bo izvajanje storitev s strani OPZ za Stranko vsebovalo obdelavo osebnih podatkov, kot je to določeno z EU predpisi o zasebnosti in obdelavo osebnih podatkov.

OPZ bo morebitne osebne podatke uporabljal samo za opravljanje pogodbenih storitev, jih ne bo posredoval tretjim osebam, jih bo obdeloval zaupno in izvajal varnostne ukrepe, ki jih zahteva veljavna zakonodaja ali v skladu z razumnimi standardi stroke.

Po prekinitvi tega pogodbenega razmerja ali kadarkoli na zahtevo Stranke, bo OPZ Stranki vrnil ali iz svojih datotek uničil vse osebne podatke, v kolikor je to smiselno in dopustno v skladu z zakonom.

Omejitev odgovornosti

Odgovornost OPZ po tej pogodbi do naročnika je omejena na znesek, ki je enak honorarju, ki ga je Stranka plačala OPZ za storitve opravljene v tridesetih dneh pred nastankom dogodka, iz katerega izhaja obveznost.

OPZ v nobenem primeru ne bo odgovoren Stranki ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli posledično, naključno, posredno ali posebno škodo, vključno z odškodnino za izgubljeni dobiček ali prihodek, prekinitev poslovanja ali kazensko škodo, tudi če je bil OPZ obveščen o možnosti za takšno škodo.

OPZ ima zavarovano odvetniško dejavnost v okviru zavarovalne police OZS pri zavarovalnici Wiener Städtische – podrobnosti zavarovalne police so na voljo tukaj: https://www.odv-zb.si/odvetniska-zbornica/gradiva/zavarovanje/zavarovanje-2021-2026/

 

odvetnik@opz.si